Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NEAF uitgebrachte aanbiedingen, offertes en alle door NEAF gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door NEAF verrichte handelingen.
 2. Door akkoord te geven voor het gebruik van een product of dienst van NEAF verklaard de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en verklaard met de door NEAF opgestelde algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 3. Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Offertes

 1. De door NEAF gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. NEAF is slechts aan de offertes verbonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt geaccordeerd (bevestigd) binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen NEAF en de opdrachtgever zijn pas geldig nadat deze wijziging is aanvaard door beide partijen.
 4. Bij samengestelde prijsopgave is NEAF niet verplicht tot het verrichten van gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Bij bedragen hoger dan €750,00 (zevenhonderdvijftig euro) geldt er na het goedkeuren van de offerte een aanbetaling van 50% (vijftig procent) van het totale bedrag. Dit bedrag dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn betaald. Na oplevering van het eindproduct wordt het restbedrag door NEAF gefactureerd.
 2. Één week (7 dagen) na facturatie wordt het geleverde product als volledig beschouwd en worden verdere wijzigingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door NEAF, op de door NEAF aangewezen wijze en in de gefactureerde valuta. Bezwaren tegen de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Alle kosten vallende op de betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn door de opdrachtgever worden betaald, worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. De aanmaningskosten bedragen €30,00 (dertig euro). Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan NEAF de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De opdrachtgever zal dan naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden worden tot het vergoeden van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5 – Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden zijn geldig voor een onderhoudscontract voor een periode van 90 (negentig) dagen.
 2. Onderhoudscontracten gelden voor 1 (één) website.
 3. Onder het onderhoud valt:
  • Het verwerken van de door de opdrachtgever verkregen data op bestaande pagina’s van de website.
  • Het toevoegen van nieuwe teksten en het wijzigen van bestaande teksten op bestaande pagina’s op de website.
  • Het updaten van gebruikte plugins op de website.
  • Aangevraagde wijzigingen worden ééns per week op de website verwerkt. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend.
 1. Beveiliging is uitgesloten van het onderhoud.
 1. NEAF is gedurende de contractperiode niet aansprakelijk voor het verlies van data of eventuele schade aan de website.
 2. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 14 (veertien) dagen voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van het materiaal.
 2. NEAF mag in het geleverd product uitingen plaatsen voor promotie en/of publiciteit.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 – Wijzigingen en meerwerk

Artikel 9 – Duur en beëindiging

 1. De overeengekomen opleverdatum zal aangehouden worden. Indien er sprake is van overeengekomen meerwerk en/of het niet op tijd aanleveren van materiaal, zal de opleverdatum door NEAF aangepast worden.
 2. Overschrijding van de opleverdatum geldt nooit als wanprestatie. De opdrachtgever kan zich bij het overschrijden van de opleverdatum niet 1) onthouden van het afnemen van het product, 2) de overeenkomst annuleren, 3) de factuur en de betaling te weigeren, 4) aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. NEAF en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade, door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van NEAF zal ten alle tijden beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is NEAF gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechtelijk tussenkomst en zonder dat NEAF tot schadeloosstelling verplicht is.
 2. Onder overmacht geldt elke vreemde oorzaak welke niet aan NEAF kan worden toegerekend en de nakoming van de overeenkomst belet of in ernstige mate belemmerd of bezwaarlijk maakt.
 3. NEAF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij hostingproviders, domeinnaamregistrant en derden waarop NEAF geen invloed kan uitoefenen.