Algemene voorwaarden

NEAF
Kerklaan 4,
1211 PP Hilversum
+31 35 203 15 49

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van NEAF

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever” of ‘Klant’: De partij die een offerte aanvraagt en/of een overeenkomst aangaat met NEAF waarbij NEAF een product of dienst levert.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “Overeenkomst”: Iedere overeenkomst waarbij NEAF zich verplicht tot het leveren of verhuren van zaken, het verrichten van diensten het bewaren van zaken of het het ter beschikking stellen van personeel.

2. Toepasselijkheid
2.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door NEAF uitgebrachte offerte en maakt onderdeel uit van iedere met NEAF gesloten overeenkomst.
2.2 – De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden worden door NEAF van hand gewezen. Bij levering van producties en/of diensten door NEAF aan een opdrachtgever gelden enkel de Algemene Voorwaarden van NEAF.

3. Offertes
3.1 – De door NEAF gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 – NEAF is slechts aan de offertes verbonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt geaccordeerd (bevestigd) binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.3 – Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen NEAF en de opdrachtgever zijn pas geldig nadat deze wijziging is aanvaard door beide partijen.
3.4 – Bij samengestelde prijsopgave is NEAF niet verplicht tot het verrichten van gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 – Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen en Betaling
4.1 – Bij bedragen hoger dan €750,00 (zevenhonderdvijftig euro) geldt er na het goedkeuren van de offerte een aanbetaling van 40% (veertig procent) van het totale bedrag. Dit bedrag dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn betaald. Na oplevering van het eindproduct wordt het restbedrag door NEAF gefactureerd.
4.2 – Één week (7 dagen) na facturatie wordt het geleverde product als volledig beschouwd en worden verdere wijzigingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
4.3 – Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door NEAF, op de door NEAF aangewezen wijze en in de gefactureerde valuta. Bezwaren tegen de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.4 – Alle kosten vallende op de betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn door de opdrachtgever worden betaald, worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. De aanmaningskosten bedragen €30,00 (dertig euro). Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan NEAF de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De opdrachtgever zal dan naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden worden tot het vergoeden van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
4.5 – Alle door NEAF opgegeven prijzen zijn onder anderen exclusief BTW (omzetbelasting), verzend- en transportkosten, verzekeringspremies, communicatiekosten en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 – NEAF en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade, door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
5.2 – De aansprakelijkheid van NEAF zal ten alle tijden beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
5.3 – NEAF is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, imagoschade, verminderde goodwill, inferieure kwaliteit van beelddragers, verlies of beschadiging van geluid- en/ of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal.
5.4 – NEAF is uitsluitend aansprakelijk wegens een aantoonbare, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien NEAF direct, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van het betreffende onderdeel van de overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van de opdrachtgever heeft ontvangen. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen de bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van de opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van NEAF. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NEAF vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

6. Overmacht en Niet-Toerekenbare Tekortkoming
6.1 – In geval van overmacht is NEAF gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechtelijk tussenkomst en zonder dat NEAF tot schadeloosstelling verplicht is.
6.2 – Onder overmacht geldt elke vreemde oorzaak welke niet aan NEAF kan worden toegerekend en de nakoming van de overeenkomst belet of in ernstige mate belemmerd of bezwaarlijk maakt.
6.3 – NEAF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij hostingproviders, domeinnaamregistrant en derden waarop NEAF geen invloed kan uitoefenen.
6.4 – Een beroep op niet toerekenbare tekortkoming kan allen worden gedaan per aangetekende brief binnen 14 dagen na het ontstaan van de tekortkoming.

7. Annulering
7.1 – Een door de opdrachtgever annulering van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk en vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door NEAF geschied.
7.2 – In geval van annulering zullen te allen tijde de door NEAF gemaakte voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.
7.3 – Indien de annulering plaatsvindt minder dan 14 dagen vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door NEAF is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen totale prijs. Indien de annulering plaatsvindt minder dan 7 dagen vóór aanvang van uitvoering van de overeenkomst door NEAF is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% (vijfenzeventig procent) van de overeengekomen totale prijs.
7.4 – NEAF is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van NEAF kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke of andere juridische risico’s met zich mee zou brengen. De opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

8. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking op de overeenkomst berusten bij NEAF, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend eigendomsrecht, indien dit in de overeenkomst bepaald is.

9. Diversen
9.1 – Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien NEAF daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
9.2 – Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van NEAF totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan NEAF verschuldigd zijn voldaan.

Ready? Neem contact op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ADRES
Kerklaan 4,
1211 PP Hilversum

+31 (0)35 203 1549
info@neaf.nl
SOCIAL MEDIA
©NEAF - 2023 | Site door Strumo - websites en zo